VÝKUP DREVENÉHO ODPADU / PREDAJ DREVNEJ ŠTIEPKY

  • zber, kontajnerová aj kamiónová preprava dreveného odpadu

  • výkup a následné zhodnocovanie dreveného odpadu drvením na energetickú drevnú štiepku

  • predaj a distribúcia drevnej štiepky

 

 

Spoločnosť ARDOX s.r.o. je v oblasti nakladania s odpadmi vlastníkom nasledovných povolení:

 

   registrácia podľa § 15 ods.1 223/2001 Z.z. o odpadoch – zber alebo preprava odpadov ( odpady z dreva , kategória "O" - ostatný odpad)

   registrácia podľa § 15 ods.2 223/2001 Z.z. o odpadoch – obstarávanie zneškodnenia lebo zhodnotenia pre tretiu osobu alebo na jej účet ( odpady z dreva , kategória "O" - ostatný odpad)

   povolenie podľa §7 ods. 1 písm. c) zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov činnosťami :

 

  • R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)

 

  • R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11

 

  • R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

 

Zoznam zberaných odpadov:

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 odpadová kôra a korok
03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 030104
15 01 03 obaly z dreva
17 02 01 drevo
19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad
15 01 01 obaly z papiera a lepenky
03 03 01 odpadová kôra a drevo